nay e nhận con 225 rơi nước đã xấy nhưng mak mất hiển thị va đèn mành hình
ngồi lam lắc chân zacolech thi có hiển nhưng mất đèn màn hình
ngồi đo đạc thấy mất chân nội trở chân số 7 câu cho e nó cái dây đồng như hình
ok ai pyt ui xém nhẹ tay nha
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]