nhận máy khách trong tình trạng làm rơi rồi bị và không nhận tai nghe. Chân tai nghe thì mốc xanh tụ mốc bay hết giờ trở mất hết nhà lại không còn xác e này, bác nào có sơ đồ camera lẫn tai nghe cho mình xin luôn khách nó dục quá ( đã tét áp cam và chạy pm rồi vẫn nót ok,lắc U vẫn vậy).


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]