mình nhận máy của khách quật võ nhận thay cảm ứng và màn thay xong thì liệt phím nguồn 2 phím kia thì ok kt do đứt đường từ tiếp xúc phím xuống main đã tìm mua mãi ko được ngồi loay hoay câu kẹo cuối cùng cũng ra giải pháp cho em nó nên chia sẻ cho ae nào chưa gặp còn ae nào gặp rồi xin đừng gạch ngói !!![IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]