Unlock mở mạng Samsung Galaxy S3 Mini Canada SM-G730W8 ok

Mã:

Selected model: SM-G730W8
Selected port: COM31 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device...
Please, allow USB debugging on phone... OK
Reading phone info...
Model: SM-G730W8
Android version: 4.4.2
Product code: Not Active
Phone version: G730W8VLUBNF2
PDA version: G730W8VLUBNF2
CSC version: G730W8OYABNF2
IMEI: 357749051219930
Phone S/N: R38F31D5SZX
Checking Super user right... true
Backuping MMCBLK... OK...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]