tình trạng em nó, là mất loa trong và loa ngoài. đặc biệt là khi ngồi 900 kich loa ngoài vẫn có .mở nhạc thì không đã ngơ bộ phận chân tai nghe mà ko được ai biết chỉ dùm


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]