Mình đã kiểm tra theo hình chia sẻ này đều thông hết nhưng vẫn trắng mong mọi người giúp đỡ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]