[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Selected model: I617
Selected port: COM15 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info...
PDA/CSC version: i617UCGK2
Phone version: i617UCGK2
Phone HW: REV0.3
Cal date: 2008.02.10
Reading IMEI... OK
IMEI: 357246014297921
Phone S/N: R5TQ196287
Build: M6260A-KYRZ-2.1.300612
Done with Samsung Tool v.18.6

Selected model: I617
Selected port: COM15 Z3X...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]