ngày hnay cây này là cây thú 7.( 1280 toàn tập )
em này đem vào ATF bus check ok.
flash thì lỗi ntn.
Sending PBL 19456 bytes...
PBL Successfully Sent...


Sending SBL 65024 bytes...
SBL Successfully Sent...


Flash Chip Manufacturer: Spansion Electronics Corp.
Flash Chip Type: 64 Mbit (4Mb x 16) NOR
Extended Information: Mirrorbit / Multi-Bank / 1.8v


Processing Image File: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-647\rm647_007.000


Data Block Found...
Number of Sections: 03
IMAGE Certificate Block Sent Successfully...
Processing Section 01 of 03
IMAGE Erase Block: 0x00800000~0x00A0FFFE
ERROR: Erase IMAGE Block Failed !!!
Flashing ERROR


lỗi này là lỗi j vậy các bác


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]