khách noi cắm sạc qua đem bi.

em kẹp nguồn thì ấn nut nguồn giữ im thì nó nhích kim lên 0.3A,
tha ra thì tụt xuống 0A ,

ấn cái giao động thả ra thì tụ kim,

bệnh này nó bị gì vậy a8->


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]