máy khách để kiệt pin. cắm sạc và bật nguồn chỉ rung, kẹp dòng bật nguồn rung và treo kim, màn hình không hiển thị, chạy lại không nhận driver
ai lfm qua xin giúp với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]