ae ai gặp qua giúp mình với
.
.
Infineon USB Boot: F00A1FB300020603010100FF
Sending PBL...
PBL Successfully Sent...
Sending SBL...
ERROR: SBL was NOT Accepted


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]