như tiêu đề thấy một số anh em tìm hoài fw nokia 108 rm-944 mà không có tiếng việt, nay có được file chia sẽ anh em load về xử dụng, flash bằng GPG or Volcano hoặc box chuyên dụng nhé

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]