anh em cho em hỏi, nạp phần miềm 105 bàng sọi cáp gì, em nó binuot 5 dây, cáp dó sài cho dien thoại nào nhò anh em chỉ giùmchú ý
* bài viết sai box nhắt nhở nhiều lần lần sau 10 ngày đọc nội quy[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]