đang cần rom này mà tìm hoài ko thấy, ace giúp 1 tay với máy đang treo logo
info máy
C:\adb>fastboot getvar cid
cid: HTC__044

C:\adb>fastboot getvar all
INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 1.17.0002
INFOversion-baseband: 14.11.36Q4.021
INFOversion-cpld: None
INFOversion-microp: None
INFOversion-main: 1.06.707.1
INFOversion-misc: PVT SHIP S-ON
INFOserialno: HT43FWL00909
INFOimei: 358280054125121
INFOmeid:
INFOproduct: g3u
INFOplatform: HBOOT-8225
INFOmodelid: 0P6A10000
INFOcidnum: HTC__044...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]