Mọi người xem giúp mình, có cái C1-01 mất đèn đã làm như trong hình sau nhưng not ok [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] xl mình không biết up ảnh.

Chú ý:
- Không dẫn link vào diễn đàn
- Dòng Xgold post sang BB5 là sai box
- Không biết úp ảnh thì vào
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]