bác nào gặp qua giúp em với.máy trằng màn em đã test màn khác.câu tất cả các con F.trở vẫn đây đủ ở chân connect.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]