1 File duy nhất đong lúa 2 phút rưỡi ! hiện tại máy chưa root được nên build tar luôn . cho ACE tiện .
Link no pass : đang up please wait..........
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]