Thông Tin ZTE Z992 AT&T Unlock Cài Nạp Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít hao Pin
Hard Reset ZTE Z992 AT&T Không Mất Tiếng Việt[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]