112 báo không hỗ trợ bộ sạc ai qua rồi giúp e với ạ!!tkanhs


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]