s5313 chạm nguồn 0.9v chả nóng chỗ nào ai có mẹo j k ạ giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]