chọn kiểu mạng WCDMA thì không có sóng


nội dung bài viết cần rõ ràng .


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]