con 525 khách mang vào tuột phím nguồn đã thay nhưng không được ,em đo thì thấy mất áp ở phím nguồn,phím volume bình thường,anh em ai có giải pháp gì dúp em với.... em xin cảm ơn mấy anh


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]