Nhận máy S7580 không nhận sim ok bằng 1 sợi cu. Máy không nhận sim có nhiều nguyên nhân dưới đây là một trong những nguyên nhân đó: thiếu áp vsim
[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]