mình cài đầy đủ itune bản mới rồi

nhưng vần báo lỗi như kiểu chưa cai itune ý

failed to load itunes library. please install the latest version of itunes on your computer

ae xem giúp mình vs á,

thank á


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]