ai có file sam sung i9300 trung quốc chip mtk 6577 , em chạy hộp vocano nhé .....[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]kythuatphone.vn/files/23-04-2015/kythuatphone1429775419.jpg[/IMG]

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]