e có con y dous s6
102, sim 1 thì bình thường, sim 2 m
ất sóng, B nào giúp e với.thanks Bac


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]