Tiếng Việt Galaxy S3 T999L edit ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock T999LUVAMB7 4.1.2
Không Mất Tếng Việt Khi Hard Reset T999LUVAMB7 4.1.2
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]