Tiếng Việt Huawei MT1-T00 + CH PLAY ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock 4.1.2 ổn Định ít Hao Pin
Cài CH Play Huawei MT1-T00 Mật Định Không Có
Xóa Bỏ Tất Cả app China Không Cần Thiết
Hard Reset Huawei MT1-T00 Không Mất Tiếng Việt
...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]