Nokia Lumia 720 Mã bảo vệ, Flash rom gốc Tiếng Việt ok


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Windows Phone 8/8.1 Flashing Started

Loading Flash Files Please Wait...

[DEAD BOOT REPAIR SUPPORTED]================================================== ====

Windows Phone 8/8.1 Lumia Flasher...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]