The Newest Fix iPhone Disable Problem
The Newest Removed Without Flashing

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Product features

Model support:
iphone 4S/iPhone5s/iPhone 5C/iphone 5G/iphone 6/iphone 6 plus

ipad 2/3/4/airipad mini 1,ipad mini 2 and so on

ios support:
ios 7,ios 8.01,ios 8.02 ios 8.1
Newest Update Product Feautres

Easier...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]