Em đang có con s7580 bị cấu hình tai nghe, đã thay cụm tai nghe khác rồi mà vẫn không được, mong a e ai đã làm qua rồi xin chỉ giáo với ạ . thannk all a e


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]