em làm theo hình của bac phú.gở bỏ 2 con trong ô xanh rồi câu theo đường màu đỏ thì máy bị chạm.nhờ a/e giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]