Thêm data

Mở mạng unlock Sony Xperia Z3 au SOL26 hết lần nhập code ok

Mặc định của con này là 10 nhập code và không hiện ô nhập code như những máy khác, vậy mà máy bị counter blocked.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Log info
Mã:
RUNNING v 1.1414/01.15/UNI
CARD SERIAL xxxxxxxx
USBFLASH DRIVER VERSION 03.00.00.00
SIGNED MODE (USING SERVER)
CFG:101000000000
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]