Lúc đầu máy bị khoá máy vào sim, e chạy lại thì bị như hình mong ae giúp e với :[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]