Nhận máy mất nguồn,kẹp dòng treo 0.2A và vào Boot Loader không được flash lại ok luôn.

  1. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
  2. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Chọn file thứ tự như sau:
C3312DXLD1_psi.fls
C3312DXLD1_slb.fls
C3312DXLD1_BSY.fls
C3312DXLD1_CDS.fls...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]