Unlock Motorola Defy MB525, giải mã Motorola Defy MB525, bẻ khóa Motorola Defy MB525, mở mạng Motorola Defy MB525, unbrick Motorola Defy MB525, mở khóa Motorola Defy MB525.


SigmaKey v.2.10.04
XXXXXXXX Sigma dongle 2.10, Initializing...OK
Pack 1: Activated
Pack 2: Activated
--------- 2015-04-23 12:53:08 ---------
SigmaKey 2.10.04 ADB: Get unlock codes
Mot Composite ADB Interface
Version: Linux version 2.6.32.9-g8431013 (wcf057@zbr05lnxdroid10) (gcc version 4.4.0 (GCC) ) #1 PREEMPT Mon Mar 14...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]