Unlock Motorola Droid 3 XT862, giải mã Motorola Droid 3 XT862, bẻ khóa Motorola Droid 3 XT862, mở mạng Motorola Droid 3 XT862, unbrick Motorola Droid 3 XT862, mở khóa Motorola Droid 3 XT862.

SigmaKey 2.10.04 ADB: Direct unlock
* daemon not running. starting it now *
* daemon started successfully *
Mot Composite ADB Interface
Version: Linux version 2.6.35.7-g5fa4155 (xrpk47@il93lnxdroid25) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Fri Feb 24 22:09:47 CST 2012
Phone model: motorola DROID3...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]