Tình hình em đang bị hiện tượng như trên , nhiều khi còn gây ra hiện tượng khởi đọng lại
và máy tự dưng đổ bệnh, up rom và thay pin rồi nhưng k ăn thua.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]