như tiêu đề đã nói mình nhận 1 con sky A800 treo logo anh em nào có giải pháp giúp mình với . chưa làm dòng sky bao giờ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]