Nhận khách máy mã bảo vệ, nó chỉ ghi là Model Mini, chẳng biết thế nào cắm cáp thấy nhận chip spd , e dùng Piranha read ra 1 file bin đề phòng máy bị gì còn cứu được, dùng ResearchDownload rồi phá khóa, ok thì máy cứ khởi động đi khởi động lại, biết ngày đã tạch, nên dùng Piranha nạp lại thì máy die luôn không nhúc nhích, rồi lên gg tìm file, nạp tất cả các file mà máy khởi động lên màn hình thế này

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

mỗi rom e up là sọc lại khác nhau
và đây là hình...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]