HTC One treo logo up fw ok
log info
INFOversion: 0.5
INFOversion-bootloader: 1.57.0000
INFOversion-baseband: 4T.27.3218.14
INFOversion-cpld: None
INFOversion-microp: None
INFOversion-main: 5.12.707.105
INFOversion-misc: PVT SHIP S-ON
INFOserialno: HT37VW912668
INFOimei: 356xxxxxxx
INFOmeid: 00000000000000
INFOproduct: m7_u
INFOplatform: HBOOT-8064
INFOmodelid: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]