sam sung SC01F unlock no root ok
info
Please Wait Enter Test Mode ...
Enter Test Mode OK!
Model Name: xxxx
S/W Version: SC01FOMUFNF6
Phone SN: 0000000000
IMEI: NG
Repair New IMEI: 357xxxx
MCK: 00000000
NCK: 00000000
SCK: 00000000
SPCK: 00000000
CPCK: 00000000
Exit Test Mode ....
All Jobs Done.
Total Time: 25.95 s

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]