E615 treo lo go up fw ok
Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM41
Selected model: E615
Reading info...OK
Mode: Emergency
Model ID: BS/LGE615/8D
Opening "E615_V20A_00.oct"...OK
Checking partition...OK
Write BootLoaders: No
Writing AMSS...OK
Writing Boot Image...OK
Writing Boot logo...OK
Writing Recovery Image...OK
Writing Persist...OK
Writing System...OK
Finalizing...OK
Writing firmware done!
To finish the...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]