C6602 sony treo log up fw ok
19/027/2015 15:27:46 - INFO - Flashtool Version 0.9.18.2 built on 09-06-2014 22:30:00
19/027/2015 15:27:46 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
19/027/2015 15:27:47 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
19/027/2015 15:27:47 - INFO - Strategy firefox failed trying next one : No Firefox installation found
19/027/2015 15:27:47 - INFO - No proxy found for java. Trying next one...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]