[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] so ny treo lo go up fw ok
22/016/2015 12:16:46 - INFO - Flashtool Version 0.9.18.2 built on 09-06-2014 22:30:00
22/016/2015 12:16:46 - INFO - Executing search strategies to find proxy selector
22/016/2015 12:16:48 - INFO - No proxy found for IE. Trying next one
22/016/2015 12:16:48 - INFO - Strategy firefox failed trying next one : No Firefox installation found
22/016/2015 12:16:48 - INFO - No proxy...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]