sol26 sony docomo unlock ok​
Máy hết lần nhập code ,nắp sim việt nam nhận ok lỗi nghe gọi vì máy chưa unlok,fix sau 10 phút nhập co de ok
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]