gỡ bỏ các con trong mạch đèn,cắt rồi câu[IMG][Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][/IMG]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]