Nhận thoát ẩn,thoát trong và thoát ngoài iCloud cho tất cả iPhone,iPad bằng phần mềm

iCloud đang là nan y cho tất cả tín đồ iPhone,còn hay gọi là bệnh holau [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]].Xin mạn phép,up topic này để hỗ trợ vấn đề này bằng 3 giải pháp dưới đây:

(1)Thoát ẩn
(2)Thoát trong (thoát sạch khi máy còn vào màn hình bên trong)
(3)Thoát ngoài (thoát sạch khi máy dính active)

1.Thoát ẩn:giải pháp thoát tạm thời tránh...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]