Thông Tin Samsung G730A 4.4.2 Root / Unlock / Tiếng Việt ok
Việt Hóa Trên Nền Rom Stock Ổn Định ít Hao Pin
Hard Reset G730A Không Mất Tiếng Việt[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]