Mới làm xong 1 cây s5360 gọi điện tắt nguồn màn hình tối thui, bấm nguồn khởi động một lúc sau mới lên,
nếu bị như vậy anh em tháo con cảm biến ra thay là oki.
Có anh em nào biết rồi thì bỏ quá cho.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]